Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Aanbod: een offerte of aanbieding tot het verrichten van Diensten door Lead Diagnostics.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden of een naderhand vastgestelde en aan Opdrachtgever bekendgemaakte versie.

Bedrijf: een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, een maatschap of een vennootschap die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.

Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Diensten: de diensten waarop het Aanbod en/of de Overeenkomst betrekking heeft, bestaande uit onder meer het afnemen van Corona-testen en/of het (online) begeleiden van de door Lead Diagnostics aangeboden Begeleide Zelftest.

Begeleide Zelftest: de door Lead Diagnostics aangeboden begeleide covid zelftest, bestaande uit de Testkit (Antigeen of PCR) en bijbehorende (online) dienstverlening zoals toegelicht op www.leaddiagnostics.nl.

Lead Diagnostics: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, zijnde de besloten vennootschap Lead Diagnostics B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 77307771, btw-nummer NL860966148B01, gevestigd te (3743 JN) Baarn aan de Luitenant Generaal van Heutzlaan 8, en allebei te bereiken op telefoonnummer: 085 0658002, e-mail: info@leadhealthcare.nl, website: www.leadhealthcare-covidservices.nl of www.leaddiagnostics.nl

Opdrachtgever: de Consument of het Bedrijf aan wie Lead Diagnostics een Aanbod heeft gedaan en/of met wie Lead Diagnostics een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst: een Overeenkomst tot het verrichten van Diensten door Lead Diagnostics.

Testkit: de covid testkit (Antigeen of PCR) welke door Opdrachtgever dient te worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de Begeleide Zelftest.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van en elke Overeenkomst met Lead Diagnostics, dus ook op aanvullingen op en/of aanpassingen van het Aanbod of de Overeenkomst.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn vóór of bij het doen van het Aanbod en/of het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld of, als het Aanbod en/of de Overeenkomst langs elektronische weg is gedaan en/of is gesloten, vóór of bij het doen van het Aanbod en/of het sluiten van de Overeenkomst langs elektronische weg aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld zodanig dat Opdrachtgever ze op kan slaan. Als terbeschikkingstelling langs elektronische weg redelijkerwijs niet mogelijk is, is vóór het doen van het Aanbod en/of het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt waar hij/zij van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kennis kan nemen. Lead Diagnostics stuurt deze Algemene Voorwaarden in dat geval toe aan Opdrachtgever zodra hij/zij daar om verzoekt.
 3. Voor zover een Aanbod of een Overeenkomst afwijkt van deze Algemene Voorwaarden prevaleert het Aanbod of de Overeenkomst.
 4. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitgesloten/ van de hand gewezen.
 5. Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand, en wordt de nietige/vernietigde bepaling vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk aansluit bij de nietige/vernietigde bepaling.

Artikel 3 – Het Aanbod

Een Aanbod is vrijblijvend (herroepelijk), tenzij uit het Aanbod zelf uitdrukkelijk anders voortvloeit.

Artikel 4 – De Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het Aanbod door de Opdrachtgever en het voldoen door Opdrachtnemer aan de in verband daarmee gestelde voorwaarden.
 2. Als de Opdrachtgever een Consument is die het Aanbod langs elektronische weg aanvaardt, dan bevestigt Lead Diagnostics onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Lead Diagnostics is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 3. Als de Overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, dan treft Lead Diagnostics passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web-omgeving. Als de Opdrachtgever elektronisch betaalt, dan treft Lead Diagnostics ook daartoe passende maatregelen ter beveiliging.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Alleen als de Opdrachtgever een Consument is en de Consument een Dienst of zaak op afstand (langs elektronische weg) heeft gekocht, kan hij de Overeenkomst gedurende een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen (ontbinden) met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 5.
 2. De in artikel 5 lid 1 genoemde termijn gaat in op de dag die volgt op het tot stand komen van de Overeenkomst.
 3. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de in artikel 5 lid 1 genoemde termijn door middel van het modelformulier waarvan de tekst aan het slot van deze Algemene Voorwaarden is opgenomen dan wel op andere ondubbelzinnige wijze aan Lead Diagnostics.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 5. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht ná Lead Diagnostics eerst te hebben verzocht aan te vangen met het uitvoeren van de Diensten / de Overeenkomst vóór het einde van de in artikel 5 lid 1 genoemde termijn, dan is de Consument aan Lead Diagnostics een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan het gedeelte van de Overeenkomst dat door Lead Diagnostics is nagekomen op het moment van herroeping. De Consument erkent door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden dat hij zijn herroepingsrecht in dat geval verliest voor het gedeelte van de Overeenkomst dat is uitgevoerd en Lead Diagnostics bevestigt dat hierbij aan de Consument.
 6. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende afspraken van rechtswege ontbonden.
 7. In geval van levering van zaken (zoals de Testkit) gaat de in artikel 3 lid 1 genoemde bedenktijd in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder): a. de zaken heeft ontvangen; of b. de laatste zaak van de bestelling heeft ontvangen, als in één bestelling meerdere Zaken zijn besteld en deze afzonderlijk worden geleverd.
 8. Tijdens de bedenktijd dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de geleverde zaken en de verpakking daarvan. De betreffende zaken mogen uitsluitend uit hun verpakking worden gehaald in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van de zaken vast te stellen. De Consument mag de zaken slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysiek verkooppunt zou mogen doen. Het herroepingsrecht is niet langer van toepassing op de levering van de Testkit zodra de Testkit is geopend, gelet op de strenge hygiëne eisen die aan een dergelijk pakket worden gesteld.

9 De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de geleverde zaken die het gevolg zijn van een manier van omgaan met de zaken die verder gaat dan toegestaan als bedoeld in lid 8 van dit artikel.

10 De Consument moet de te retourneren zaken binnen 14 (veertien) dagen na de dag waarop de herroeping gemeld is volgens de instructies van Lead Diagnostics – welke zowel bij de bestelling gevoegd zijn als vermeld staan in de ontvangstbevestiging die Lead Diagnostics stuurt wanneer een retourzending door de Consument is aangemeld – naar Lead Diagnostics dan wel een door Lead Diagnostics aangewezen derde terugsturen. De verzend- of afleveringskosten komen in geval van herroeping voor rekening van de Consument.

11 Lead Diagnostics betaalt het terug te betalen bedrag direct maar uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen volgend op de dag waarop de Consument de herroeping heeft gemeld. Lead Diagnostics heeft het recht te wachten met terugbetalen tot zij de betreffende zaken heeft ontvangen en/of het betreffende stadium van herroeping heeft vastgesteld of tot de Consument aantoont dat hij de zaken heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 1. Eventuele bijkomende kosten die zijn ontstaan doordat de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van verzending heeft gekozen dan de door Lead Diagnostics aangeboden minst kostbare wijze van standaardverzending worden door Lead Diagnostics niet vergoed.
 2. Lead Diagnostics heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren of slechts een deel van de van de Consument ontvangen betalingen terug te betalen als de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt zijn, beschadigd zijn en/of als de inhoud van de zaken niet langer compleet is. Gelet op het bepaalde in lid 8 worden retour gezonden (geopende) Testkits altijd geweigerd.

Artikel 6 - Verplichtingen bij herroeping

 1. Als Lead Diagnostics de melding van de in artikel 5 bedoelde herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Lead Diagnostics vergoedt alle betalingen van de Consument onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt.
 3. Lead Diagnostics gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

Artikel 7 – Toestemming

 1. Voor het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst is toestemming van Opdrachtgever vereist. Door middel van het inplannen van de Diensten geeft Opdrachtgever expliciet en ondubbelzinnig toestemming voor die Diensten en het tijdstip waarop die Diensten plaatsvinden. Hiermee wordt voldaan aan het toestemmingsvereiste, behoudens voor zover Opdrachtgever de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt in welk geval tevens toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) is vereist.
 2. Lead Diagnostics licht Opdrachtgever op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over de voorgenomen Diensten. Lead Diagnostics licht Opdrachtgever die de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.

Artikel 8 - Uitvoering

 1. Lead Diagnostics zal bij het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving nakomen en de eventuele aanwijzingen van toezichthouders zoals van de IGJ opvolgen. Lead Diagnostics schakelt daarbij zo nodig één of meer artsen met een BIG-registratie in.
 2. De Diensten worden uitgevoerd op de plaats/ plaatsen die Lead Diagnostics in het Aanbod heeft voorgesteld en die Opdrachtgever heeft aanvaard.
 3. Lead Diagnostics is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht (gecertificeerde) derden in te schakelen, zoals artsen of laboratoria.
 4. De Diensten worden uitgevoerd op het tijdstip dat/ de tijdstippen die Lead Diagnostics in het Aanbod heeft voorgesteld en dat/ die Opdrachtgever heeft aanvaard. Als de Diensten niet of niet tijdig uitgevoerd kunnen worden en dat toerekenbaar is aan Lead Diagnostics, dan heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 5. Opdrachtgever is verplicht alle door Lead Diagnostics gevraagde stukken en gegevens tijdig en in de gevraagde vorm aan Lead Diagnostics te verstrekken, bij gebreke waarvan het niet of niet tijdig uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst niet aan Lead Diagnostics kan worden toegerekend en Lead Diagnostics gerechtigd is het uitvoeren van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden.
 6. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de in artikel 8 lid 5 gevraagde stukken en gegevens, ook als die van derden afkomstig zijn.
 7. Opdrachtgever voorziet Lead Diagnostics uit eigen beweging van alle stukken en gegevens waarvan hij voorziet dat die voor het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst relevant zijn of kunnen zijn.
 8. Opdrachtgever verleent aan Lead Diagnostics alle medewerking die voor het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst nodig is, onder andere door aanwijzingen door of vanwege Lead Diagnostics stipt op te voeren.
 9. Lead Diagnostics doet geen toezegging over de termijn waarbinnen de testuitslag van de Corona-testen beschikbaar zal zijn. Eventueel genoemde termijnen betreffen indicatieve termijnen, waaraan Opdrachtgever geen rechten kan ontlenen.

Artikel 9 - Begeleide Zelftest

 1. 1. De inhoud van dit artikel 9 is enkel van toepassing op de koop van de Testkit en de uitvoering van de Begeleide Zelftest.
 2. De Begeleide Zelftest wordt door Opdrachtgever zelfstandig uitgevoerd onder begeleiding van Lead Diagnostics. De Opdrachtgever is gehouden de instructies van Lead Diagnostics inzake de uitvoering van de Begeleide Zelftest nauwkeurig op te volgen. De Begeleide Zelftest kan enkel worden uitgevoerd indien de Opdrachtgever gebruik maakt van de door Lead Diagnostics voorgeschreven (rand)apparatuur.
 3. De Opdrachtgever is verplicht voorafgaand aan de Begeleide Zelftest te legitimeren. Als de Consument zich niet – om welke reden dan ook – kan legitimeren, zal de Begeleide Zelftest niet afgerond kunnen worden. Als na het afnemen van de test blijkt dat niet aan de legitimatieplicht is voldaan dan zal er geen testuitslag gedeeld worden met de Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever is verplicht zich voorafgaand aan het uitvoeren van de Begeleide Zelftest te legitimeren door op instructie van Lead Diagnostics een geldig identiteitsbewijs van de Opdrachtgever aan de camera/webcam te tonen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Begeleide Zelftest uit te laten voeren door een ander dan de persoon waarvan het geldige identiteitsbewijs is getoond. Het bewust manipuleren van de Begeleide Zelftest, waaronder begrepen het tonen van een niet geldig of vervalst identiteitsbewijs en/of het door een niet geïdentificeerde derde laten deelnemen aan de Begeleide Zelftest is niet toegestaan en kan onder omstandigheden worden aangemerkt als fraude. In geval van fraude zal Lead Diagnostics daarvan melding doen bij de bevoegde autoriteiten.
 5. Als de Opdrachtgever heeft gekozen voor een Begeleide Zelftest op basis van een PCR-test, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de verzending van het monsterbuisje. Het monsterbuisje moet met behulp van de meegeleverde medische enveloppe naar het laboratorium worden gestuurd dat vooraf door Lead Diagnostics is aangewezen, zodat daar de analyse kan worden uitgevoerd. Verzending vindt plaats voor risico van de Opdrachtgever. Met het versturen van monsterbuisje naar het medisch laboratorium geeft de Opdrachtgever tevens toestemming aan het betreffende medisch laboratorium de uitslag aan Lead Diagnostics te verstrekken.
 6. Een PCR analyse wordt, nadat het monsterbuisje als bedoeld in lid 9.5 van dit artikel, door het medisch laboratorium is ontvangen, zo spoedig mogelijk uitgevoerd, waarna de uitslag aan Lead Diagnostics wordt verstrekt. Lead Diagnostics spant zich vervolgens in om na ontvangst van de uitslag, deze uitslag binnen 1 werkdag [per mail] aan de Opdrachtgever bekend te maken. Als de uitslag negatief is, ontvangt de Opdrachtgever gelijktijdig per mail een erkend internationaal reiscertificaat en een non-covid verklaring met daarop de registratiegegevens van de verantwoordelijk arts.
 7. Indien Opdrachtgever gebruikt heeft gemaakt van de Antigeen Testkit ontvangt de Opdrachtgever de testuitslag direct per mail nadat Lead Diagnostics de identiteit van Opdrachtgever en de correcte uitvoering van de test door Opdrachtgever heeft geverifieerd.
 8. Indien Lead Diagnostics onregelmatigheden heeft vastgesteld bij de uitvoering van de test en/of in het kader van het vaststellen van de identiteit van de Opdrachtgever, zal Lead Diagnostics de Opdrachtgever daarover onverwijld informeren en wordt Opdrachtgever in staat gesteld de test opnieuw uit te voeren. In geval van geconstateerde onregelmatigheden zal Lead Diagnostics geen reiscertificaat en/of testuitslag met Opdrachtgever delen.
 9. De in artikel 9.6 genoemde termijn betreft een indicatieve termijn en geldt nooit als fatale termijn. Als het uitvoeren van de analyse en/of het verstrekken van de uitslag aan Opdrachtgever vertraging ondervindt, zal Lead Diagnostics daarover met de Opdrachtgever communiceren.
 10. In het geval een analyse niet kan worden uitgevoerd vanwege een oorzaak die in de risicosfeer van de Opdrachtgever valt, bijvoorbeeld omdat de monsterbuisjes door toedoen van de Opdrachtgever niet door het medisch laboratorium ontvangen zijn of de vereisten voor verzending zoals door Lead Diagnostics daaraan gesteld niet zijn opgevolgd, en/of indien Opdrachtgever geen uitslag heeft gedeeld omdat zij de in artikel 9.8 bedoelde onregelmatigheden heeft geconstateerd, heeft de Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, restitutie van de koopprijs, vergoeding van eventuele kosten en/of schadevergoeding.
 11. Opdrachtgever erkent dat Lead Diagnostics de (uitvoering van) de Begeleide Zelftest slechts faciliteert. Dit betekent onder meer dat Lead Diagnostics geen (medisch) advies naar aanleiding van de Begeleide Zelftest geeft.

 

Artikel 10 - Duur, opzegging en verlenging

 1. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn en bij gebreke daarvan met een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden.
 2. De Overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan, eindigt van rechtswege zonder opzegging na het verstrijken van die tijd, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Als de Overeenkomst als bedoeld in artikel 10 lid 2 na het verstrijken van de bepaalde tijd stilzwijgend wordt voortgezet, dan loopt de Overeenkomst vanaf dat moment voor onbepaalde duur als bedoeld in artikel 10 lid 1.
 4. Lead Diagnostics kan de Overeenkomst in afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 en 2 met onmiddellijke ingang tussentijds opzeggen als Opdrachtgever in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert dan wel zijn faillissement is aangevraagd.
 5. Bij beëindiging van de Overeenkomst op grond van dit artikel 10 is Lead Diagnostics nimmer verplicht tot vergoeding van schade of anderszins.

Artikel 11 – Betaling

 1. Lead Diagnostics voert de Diensten uit tegen de overeengekomen prijzen.
 2. Als de Opdrachtgever een Consument is, is hij gehouden om de eventueel overeengekomen prijs voorafgaand aan de Diensten, bij het tot stand komen van de Overeenkomst, te betalen op de door Lead Diagnostics aangegeven wijze, bij gebreke waarvan Lead Diagnostics de Diensten en daarmee de Overeenkomst niet uitvoert.
 3. Als de Opdrachtgever een Bedrijf is, is hij gehouden om de overeengekomen prijs te voldoen op de overeengekomen wijze, bij gebreke waarvan hij die prijs dient te voldoen binnen de op de daartoe strekkende factuur vermelde termijn.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de kosten die niet in de in artikel 11 lid 3 bedoelde prijs zijn inbegrepen op eerste verzoek volledig aan Lead Diagnostics te vergoeden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat de Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Als een voorschot is overeengekomen, dient de Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst.
 6. De Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Lead Diagnostics is gerechtigd om de overeengekomen prijzen jaarlijks te verhogen in verband met de ontwikkeling van de prijzen (inflatie).
 8. De Opdrachtgever dient de verschuldigde prijzen en eventuele kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de overeengekomen termijnen zoals vermeld op de factuur of anderszins te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer.
 9. Bij faillissement van de Opdrachtgever worden alle door de Opdrachtgever verschuldigde prijzen, eventuele kosten en andere verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk geheel opeisbaar.
 10. Als de Opdrachtgever niet of niet tijdig aan de overeengekomen betalingsverplichting voldoet, is de Opdrachtgever die een Bedrijf is van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever die een Consument is, is pas in verzuim na het verstrijken van de in een schriftelijke aanmaning genoemde termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning met daarin een opgave van de buitengerechtelijke kosten.
 11. Vanaf de datum dat de Opdrachtgever die een Bedrijf is in verzuim is, is hij zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste verzuimdag tot de dag van algehele voldoening alsmede de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Als Lead Diagnostics meer of hogere kosten heeft gemaakt, komen ook deze kosten in aanmerking voor vergoeding.

Artikel 12 - Privacy

 1. Lead Diagnostics verwerkt de (persoons)gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst en/of die op grond van een wettelijke verplichting verwerkt moeten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en met inachtneming van het bepaalde in het van toepassing zijnde privacy statement.
 2. De Opdrachtgever verklaart door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden kennis te hebben genomen van de inhoud van het Privacy Statement.

Artikel 13 – Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Aanbod en/of een Overeenkomst, zoals van door Lead Diagnostics opgestelde adviezen, rapportages en/of ontwerpen.
 2. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is en/of de informatie niet vertrouwelijk is en/of partijen en/of één van hen tot openbaarmaking gehouden is op grond van een wettelijke verplichting en/of gerechtelijke uitspraak.

 

Artikel 14 – Opschorting

 1. Lead Diagnostics heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde stukken en gegevens onder zich te houden als de Opdrachtgever niet (volledig) aan zijn verplichtingen voldoet.
 2. Lead Diagnostics is gerechtigd het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst op te schorten als de Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst zonder dat Lead Diagnostics alsdan aansprakelijk is voor de eventuele schade die de Opdrachtgever daardoor leidt.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Lead Diagnostics is niet aansprakelijk wanneer zij door overmacht de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht als bedoeld in artikel 15 lid 1 wordt in elk geval (maar niet uitsluitend) verstaan:

(i) het tekortkomen door toeleveranciers in de nakoming van verplichtingen die zij richting Lead Diagnostics hebben en die van invloed zijn op het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst,

(ii) het tekortkomen door derden in de nakoming van verplichtingen die zij richting de Opdrachtgever hebben en die van invloed zijn op het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst,

(iii) gebrekkigheid van programmatuur en/of zaken of diensten van derden die nodig zijn voor het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst,

(iv) overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld ten gevolge van een pandemie of epidemie),

(v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten,

(vi) ziekte van personen die in dienst of in opdracht van Lead Diagnostics werkzaam zijn.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Als enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, is Lead Diagnostics daarvoor alleen aansprakelijk als Lead Diagnostics dat resultaat in de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft gegarandeerd.
 2. Als Lead Diagnostics toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de Overeenkomst is de aansprakelijkheid van Lead Diagnostics beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van Lead Diagnostics. Lead Diagnostics is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en/ of indirecte schade zoals winstderving, geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 3. Lead Diagnostics is niet aansprakelijk als de schade is ontstaan als gevolg van:
 4. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens Lead Diagnostics verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters, productinformatie e.d. of in strijd met de relevante wetgeving;
 5. ondeskundige bewaring/opslag van de Testkit;
 6. blootstelling van de geleverde Testkits aan schadelijke stoffen, vocht, te hoge/lage temperaturen en/of andere omstandigheden die deze producten kunnen beschadigen of een negatieve uitwerking kunnen hebben op het gebruik of de werking van die producten;
 7. fouten of onvolledigheden in de door of namens Opdrachtgever aan Lead Diagnostics verstrekte informatie, waaronder begrepen foutieve identiteitsgegevens of een foutief ingevoerd testkitnummer;
 8. een keuze van Opdrachtgever die afwijkt van wat Lead Diagnostics adviseerde en/of gebruikelijk is;
 9. bewerkingen die door Opdrachtgever of namens hem aan de geleverde Testkits zijn uitgevoerd of hieraan stoffen zijn toegevoegd;
 10. het gebruik van de Testkits door een derde, anders dan de door de geïdentificeerde Opdrachtgever zelf;
 11. fouten in de verzending en/of het transport van de monsterbuisjes, tenzij deze fout(en) aan Lead Diagnostics te wijten zijn;
 12. fouten in de verzending en/of het transport van de monsterbuisjes, als de Opdrachtgever deze anders dan op de door Lead Diagnostics voorgeschreven wijze heeft verzonden.
 13. het niet (langer) geldig zijn van een internationaal reiscertificaat.

Opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in lid 3 van dit artikel volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Lead Diagnostics voor eventuele aanspraken van derden.

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Lead Diagnostics voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan derden is geleverd en die mede bestond uit door Lead Diagnostics aan de Opdrachtgever geleverde Diensten.
 2. Door Lead Diagnostics verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medische adviezen. Door Lead Diagnostics verstrekte adviezen zijn nimmer bindend en slechts vrijblijvend van aard.
 3. Lead Diagnostics staat er niet voor in dat de uitslag van de verleende Diensten te allen tijde betrouwbaar is.
 4. Alle aanspraken van de Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Lead Diagnostics vervallen als deze niet schriftelijk zijn gemeld bij Lead Diagnostics binnen een jaar nadat de Opdrachtgever daarmee bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.

Artikel 17 – Klachtenregeling

 1. De Opdrachtgever kan klachten kenbaar maken aan Lead Diagnostics dan wel via https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/.
 2. Bij Lead Diagnostics ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Lead Diagnostics binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

Op een Aanbod en/of Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 – Wijziging

Lead Diagnostics heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

 

Bijlage: Modelformulier voor herroeping

[dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen]

Aan:

Lead Diagnostics B.V./ Lead Diagnostics Covid Services B.V.* gevestigd te (3743 JN) Baarn aan de Luitenant Generaal van Heutzstraat 8, e-mail info@leadhealthcare.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de levering van de volgende dienst: [aanduiding dienst],
herroept/herroepen*,

Besteld op [datum bestelling]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

[Datum]

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

Attention! On Saturdays, mail will not be collected. If you post a PCR test on saturday, you'll receive the result on monday.